Ehitamist alusta projekteerimisest

Pole tähtis, kas alustate uue hoone rajamist või asute olemasolevat renoveerima, pidage meeles, kui töödega kaasneb elektrisüsteemi muutmine, tuleb vastavalt Eestis kehtivale Elektriohutusseadusele alustada projekteerimisest. Ainult nii võite olla kindel, et iga järgnev ehitusetapp haakub perfektselt eelmisega ning jõuate kõige otsemat teed soovitud lõpptulemuseni, elektrisüsteemide erinevad osad moodustavad ühtse terviku ning tagavad paigaldise veatu toimimise, vabanete vajadusest pealesunnitud lisatööde järele, mida tööde alustamisel ei suutnud ette näha, elektrisüsteemi rajavale ettevõttele langeb kogu vastutus paigaldise funktsioneerimise ja ohutuse eest, elektrisüsteem valmib õigeaegselt, mis loob eeldused kõikide teiste tööde tähtaegseks valmimiseks.

Vastavalt seadusele tohib elektrisüsteemide projekteerimisega tegeleda isik, kellel on Inspecta (endine Tehnokontrollikeskus OÜ) poolt väljastatud vastav pädevustunnistus. Elektritöid ja elektriprojekteerimisteenust osutavad isikud ja ettevõtted peavad kui erinõuetega tegevusaladel tegutsevad ettevõtjad omama vastavalt Majandustegevuse registri seadusele registreeringut Majandustegevuse registris.

ENERGY OÜ omab elektrisüsteemide projekteerimisõigust A-pädevuspiirkonnas kuni (1000 V) ent oleme allhanke korras valmis pakkuma ka muudesse pädevuspiirkondadesse kuuluvaid projekteerimistöid (palun täpsusta).

Mida peab teadma enne projekteerima asumist?

Enne elektrisüsteemi projekteerija palkamist soovitame teil võimalikult täpselt prognoosida oma tulevikuvajadusi. Hoone projekti alusel tuleb kõikide ruumide elektrivajadus võimalikult täpselt läbi mõelda. Kahtluse korral soovitame projekteerida ruumi pigem mõni lüliti või pistikupesa rohkem kui vähem. Loomulikult on võimalik hilisem elektrivajadus rahuldada pikendusjuhtme või kaablijupi lisamise abil ent tulemus on kindlasti kallim, kui teha seda algse projekteerimisülesande käigus.

 • Piisavalt pistikupesi. Mida aeg edasi, seda rohkem ilmub meie majapidamistesse ja ettevõtetesse kõikvõimalikke seadmeid, mis aitavad meil oma tööd või igapäevaelu efektiivsemalt korraldada. Seadmed vajavad aga reeglina energiat ning seda suudavad seni pakkuda vaid pistikud. Lihtne näide on teleriga – kui varem piisas sellele vaid ühest pistikust, siis nüüd vajavad energiat ka veel teleka juurde kuuluv digiboks, DVD- või Blueray-mängija, kodukinoseadmed, mängukonsool jne. Niisiis pole tagasihoidlikkus pistikupesade projekteerimise juures voorus ning seda nii tööstushoonete kui erakasutuses olevate ruumide puhul. Saagu neid palju!
 • Uste juurde valguslülitid. Kui seate kõikide ruumide uste juurde valguslülitid, säästate end käsikaudu soovitud objektini kobamisest ning jõuate turvaliselt soovitud kohani. Veksellülititena lahendatud valguslülitid tagavad läbikäidavate ruumide puhul selle, et saate kusagil mujal põlema pandud tule uksest väljudes enda järel ära kustutada. See on mugav ja säästab energiat.
 • Liikumisanduriga valgustid. Koridoridesse, treppidele ja ka õuealale, mida kasutatakse vaid möödaminnes, on mõistlik paigadada liikumisanduriga valgustid. Need süttivad niipea, kui olete neile lähenemas ning kustuvad siis, kui olete möödunud. Valgustites paiknev lisaandur tagab aga selle, et valgus süttib vaid pimedal ajal ning jääb rahulikult ooteasendisse siis, kui väljas on valge. Lihtne, mugav ja väga säästlik lahendus valgustuse projekteerimiseks vähem käidavates kohtades.
 • Ühiskaabel telefoni- ja internetiühenduse loomiseks. Telefonivõrku projekteerides soovitame kasutusele võtta kaablisüsteemi, mis sobiks ühtviisi nii telefoni- kui internetiühenduse loomiseks. Kaablite hinnavahe on olematu ent saavutatav efekt kordades suurem, sest ilma internetita on järjest keerulisem hakkama saada.

Projekteerimise neli etappi

 • Eskiisprojekti staadiumis on oluline planeerida hoones paiknevate ruumide ning nendes asetsevate seadmete ja mööbli simuleerimise kaudu vajalike elektriseadmete arv ning tüüp. See on äärmiselt oluline informatsioon, mis võimaldab määrata seadmete tarbimisvõimsuse ning selle alusel taotleda võrguvaldajalt elektrivõrguga liitumise tehnilisi tingimusi.
 • Eelprojekti ülesanne on koos arhitektuurse lahendusega ära määrata ehitise kavandatava tehnilise taseme. Selles etapis koostame süsteemi põhikirjelduse, kavandame elektrikilpide esmased asukohad ning teeme süsteemi esmased arvutused. Eelprojektile lisame ka asjakohase dokumentatsiooni (omandiõigust tõendavad dokumendid, krundi plaan, projekteerimise lähteülesanne, tehnilised tingimused jne).
 • Põhiprojektis määrame ehitise tehnilised parameetrid täpsusega, mis on võimalik enne tööde tehnoloogilise lahenduse ja konkreetsete toodete valikut. Põhiprojekti käigus teostame elektriprojekti korruste plaanid, koostame elektrikilpide skeemid, arvutame välja kaitseaparatuuri nimivoolu ning toitekaablite ristlõiked, fikseerime kaabliteed, valime seadmete ja valgustite põhilised parameetrid jne.
 • Tööprojektiga muudame põhiprojektis kirjeldatud lahendused detailseteks joonisteks, milles võtame maksimaalselt arvesse ehitustööde teostaja ning tellija valikuid tööde tehnoloogia ja kasutatavate materjalide osas. Täpsustame süsteemide parameetrid, ühendused, paigaldus- ning ühendusavade olemasolu probleemsetes hoone piirkondades jne.

Projektlahendused

 • Hoonete välisvõrkude elektrisüsteemide projekteerimine
 • Büroode ning tervete büroohoonete elektrisüsteemide projekteerimine
 • Äri- ja tööstushoonete elektrisüsteemide projekteerimine
 • Koolide ning teiste õppehoonete elektrisüsteemide projekteerimine
 • Välisvalgustuse projekteerimine
 • Magistraalkaabelliinide rajamise projekteerimine
 • Kaupluste ning laohoonete elektrisüsteemide projekteerimine
 • Korterelamute välisvalgustuse ning elektrisüsteemide projekteerimine
 • Ridaelamute välisvalgustuse ning elektrisüsteemide projekteerimine
 • Eramajade ning korterite elektrisüsteemide projekteerimine

Projektlahendused veetöötlusjaamadele ja reoveepuhastitele

 • Pumbamajade elektrisüsteemide ja automaatikalahenduste projekteerimine
 • Veetöötlusjaamade elektrisüsteemide ja automaatikalahenduste projekteerimine
 • Reoveepumplate elektrisüsteemide ja automaatikalahenduste projekteerimine
 • Reoveepuhastite elektrisüsteemide ja automaatikalahenduste projekteerimine
 • Häireedastuste süsteemi projekteerimine
 • Kaugjuhtimissüsteemide projekteerimine

Lisavõimalused

Projektide kooskõlastamine erinevates ametiasutustes on teenus, mis on meie klientide hulgas väga positiivset vastukaja leidnud. ENERGY spetsialistidel on kauaaegne kogemus ametnikega suhtlemisel ning oskame vajadusel mõlemaid pooli rahuldava tulemuseni jõuda veel enne, kui ametiasutusest lahkutakse. Mõistame täielikult valdkonnal silma peal hoidvate ametnike vastutust ning seetõttu pole me nende usaldust kunagi kuritarvitanud – kõik lubatud muudatused viime projekti sisse ja nii jääb nagu kokku lepitud.


Hinnakalkulatsioon projekteeritud tööde orienteeruva maksumuse kohta annab teile vajaliku orientiiri sobivaima koostööpartneri leidmiseks. Kindlasti oleme ka ise valmis teile elektrisüsteemi rajamise või renoveerimise pakkumise tegema ning anname endast parima, et saaksime võimaluse oma projekti põhjal töid teostada. Tegelikult on see ka tööde tellija seisukohast kõige parem lahendus, sest sel puhul jäävad ära kõik süüdistused ja lisatööde pealesurumine teemal, et projekteerija ei tea midagi ja paber kannatab kõike ja nii ikka ei lähe. Ise projekteerisid, ise ehita ja tee nii, et lõpptulemus on see, milles algselt kokku sai lepitud. Ei mingeid lisatöid ega kaeblemist.  
Konsultatsioon tööde efektiivsemaks teostamiseks on mõeldud klientidele, kes otsustavad siiski omal käel või enda poolt leitud koostööpartnerite abil elektrisüsteemi rajada. Neil puhkudel soovime olla teile heaks nõuandjaks ning teostada teie nimel ehitusjärelvalvet elektrisüsteemi rajamise osas.


NB! ELEKTRIPROJEKTI KOOSTAMINE JA TEOSTAMINE JÄTA PROFESSIONAALI HOOLEKS!


Elektritööde projekteerimisest ja teostamisest sõltub suuresti kogu hoone ning seal elavate või töötavate inimeste elu ning tervis. Kui aknad-uksed on kehvasti ette pandud või lagi puudulikult soojustatud, siis on elektriarved küll suured ent teie lähedased ja kollegid ikka elu ja tervise juures. Kui elektriprojekt ja selle alusel läbiviidud elektritööd on kehvasti teostatud, siis ei pruugi nii kergelt pääseda. Seetõttu ei tohi elektritööde projekteerimise ja teostamisega tegeleda suvaline isik, vaid kas temal endal või tema teenistuses oleval elektritööde juhatajal peab olema 1. või 2. kategooria elektriku kvalifikatsioon.

Ärge riskige! Leidke asjatundlik koostööpartner Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (EETEL) liikmete hulgast, kes järgivad kaljukindlalt kehtivaid elektriohutuseeskirju. See on eelduseks, et nii teie kodu, tööstusettevõte või ärihoone ning nendes igapäevaselt toimetavad inimesed ei pea kannatama kellegi puudulikult tehtud töö pärast.

ENERGY OÜ kuulub EETEL-i liikmete hulka alates 2012. aasta juunist.

 

FaLang translation system by Faboba