Käiduks nimetatakse elektrisüsteemi igapäevase käigus hoidmisega seotud tegevusi nagu kasutamine, kontrollimine ja hooldamine kehtestatud hoolduskava alusel. Objekti hoolduskava peab sisaldama teavet selle kohta, kuidas on organiseeritud objekti käidukorraldus, millised on paigaldise ohuteadlikkuse nõuded ja sisseseatud dokumentatsioon, kuidas toimub personali töökorraldus ning kuidas on tagatud hooldustoimingute ja tehnilise kontrolli perioodilisus.

Kui teie ehitise peakaitse on 100A või suurem, siis on käidukorraldaja määramine või teenusena sisseostmine kohustuslik.
 

Käidukorralduse teenus. Milleks?

 • Tulenevalt elektriohutusseadusest on alates 100 A suurusest peakaitsmest pädevust omava käidukorraldaja teenuse kasutamine kohustuslik.
 • Elektrisüsteemi korrapärane jälgimine käidukorralduse teenust osutava spetsialisti poolt tagab elektrisüsteemi ohutuse ning selle tõrgeteta toimimise.
 • Elektrisüsteemi regulaarne hooldus käidukorralduse eest vastutava spetsialisti poolt aitab kaasa ka objekti remondi- ning ekspluatatsioonikulude vähendamisele.
 

Millest koosneb käidukorralduse teenus?

 • Käidukorralduse teenuse sisseseadmine algab tutvumisest objekti elektrisüsteemide olukorra ja dokumentatsiooniga.
 • Järgneb objekti tehnilise seisukorra tuvastamine ja probleemide kaardistamine.
 • Kui objekti elektrisüsteemis ilmneb puudusi, koostame tegevuskava nende kõrvaldamiseks.
 • Järgnevalt koostame käidukava elektripaigaldise perioodilisteks hooldusteks.
 • Seejärel asume elektrisüsteemi paigaldisele kehtestatud käidukava täitma.

Milleks käidukorraldust vaja on?

Elektrisüsteemi käidukorraldus on reglementeeritud Seadmeohutusseadusega (01.07.2015), mille kohaselt lähtutakse elektripaigaldiste projekteerimisel, ehitamisel ja renoveerimisel Eestis 1994. aastal välja antud Ehitiste Madalpinge-elektripaigaldiste Eeskirjadest (EEI 3:1994). Elektrist põhjustatud õnnetuste arv Eestis on väga suur. Eeskätt on see tingitud meie inimeste puudulikest elektrialastest teadmistest ning minevikupärandina kaasa saadud elektrisüsteemide mittevastavusest kehtestatud nõuetele. Seetõttu võimegi väita, et uute ehitiste puhul elektriohutusega tõsiseid probleeme pole, kuid olukord vanemate hoonetega on murettekitav. Seaduse kohaselt peab iga elektripaigaldis vastama vähemalt selle ehitamise ajal kehtinud nõuetele ning olema kasutamisel ohutu. Paraku on aga tänapäevaste elektriseadmete võimsused sedavõrd kasvanud, et viimast nõuet on sageli võimatu täita.
 

Kellele on käidukorraldus kohustuslik?

 • 1. liigi elektripaigaldisele nagu haiglate operatsiooniruumid, plahvatusohutsoonid,
 • 2. liigi elektripaigaldisele nagu kahe või enama korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses olevale elektripaigaldise,
 • kuni 1000 V nimipingega elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivool ületab 100 A,
 • enam kui 1000 V nimipingega elektripaigaldisele olenemata peakaitsme nimivoolust.
 

Kes võib olla käidukorraldajaks?

Elektripaigaldise käidukorraldajaks võib olla isik, kes on käesoleva seaduse ja selle alusel
kehtestatud õigusaktide kohaselt pädev tagama elektripaigaldise nõuetekohast käitu. Nimetatud isik kohustub elektripaigaldise kasutamisel tagama kehtiva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele vastava nõuetekohase käidu. Sellest järeldub, et käidukorraldaja võib olla nii juriidiline kui füüsiline isik.
 

Kellele on suunatud ENERGY OÜ käidukorraldaja teenused?

Meie käidukorraldaja teenus on mõeldud eelkõige ettevõtetele ja organisatsioonidele, kelle põhitegevus ei ole elektritöödega seotud ning seetõttu pole ka otstarbekas käidukorraldaja ametikoha sisseseadmine. Sarnastel puhkudel on kindlasti odavam ja turvalisem käidukorraldus teenusena sisse osta, delegeerides sellega vastutuse oma elektriapigaldise eest käidukorraldajale. Kui valite oma käidukorraldajaks ENERGY, hoiame teie elektrisüsteemil pilku peal ning informeerime teid ilmnenud puudustest ning viisidest, kuidas nõuetele mittevastavus likvideerida. Kui oleme tööde maksumuses ning võimalikus tööde läbiviimise ajas kokku leppinud, likvideerime puuduse ning jätkame tavapärast rutiini käidukorralduse jälgimisel. Ootame oma koostööpartneriteks korteriühistuid, büroohoonete haldusfirmasid, väike- ja keskmise suurusega teenindus- ja tootmisettevõtteid, kontserdisaale jne.


Miks otsustada ENERGY OÜ kasuks?

Elektrisüsteemide projekteerimine, rajamine ja käidukontroll kuuluvad meie põhitegevuse hulka. ENERGY töötajad oma oma ala parimad spetsialistid, kelle erialane haridus ning pikaajalised kogemused võimaldavad ettevõttele võetud kohustusi täita professionaalselt ning tähtaegadest kinni pidades. Oleme meelsasti nõus kaardistama teie objekti elektripaigaldise ning koostama teostusjoonise, sisse viima ohutustehnilise dokumentatsiooni, läbi viima korralist kontrolli, jagama elektrialast konsultatsiooni ning varustama teid statsionaarsete elektritarvitite ja lülitusseadmete skeemide ja juhenditega. Kui võtame endale kohustuse hea seista ning vastutada teie elektripaigaldise nõuetekohase toimimise eest, koostame teie objekti käidukorralduse kava ja lepime kokku regulaarsed ülevaatused vastavalt vajadustele. Kui ilmneb vajadus läbi viia remonditööd, teavitame teid sellest, lepime kokku tööde maksumuse ning võimaliku läbiviimise aja. Kui olukord nõuab, oleme valmis reageerima väga kiiresti ning vajadusel esindama teid valdkonda reguleerivates ametkondades ning ettevõtetes (Eesti Energia, Tehnilise Järelvalve Amet, EKK jne).
 

NB! Objektidele, peakaitsmega 100 A ja enam peab enne tööde üleandmist määrama ka paigaldise käidukorraldaja.

 
Edukad ettevõtted üle kogu maailma on jõudnud arusaamisele, et efektiivsuse huvides on kasulik kõik põhitegevuse hulka mittekuuluvad tegevused professionaalse teenusena sisse osta. Loomulikult kehtib see ka elektrisüsteemi käidukorraldaja kohta. Elektrisüsteemide käidukorraldus on ENERGY OÜ igapäevatöö lahutuamatu osa ning seetõttu oleme meeleldi nõus selle kohustuse enda kanda võtma.

 
FaLang translation system by Faboba